Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 1 adet taşınmazın ihale duyurusu

06.09.2021
5
Okuma Süresi: 5 dakika
A+
A-

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu kaydı, imar durum bilgisi, kestirim edilen satış ile …

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 1 adet taşınmazın ihale duyurusu
REKLAM ALANI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu kaydı, imar durum bilgisi, kestirim edilen satış ile süreksiz teminat bedeli belirtilen 1 adet taşınmaz; 16. 09. 2020 tarihinde saat 14. 00’de, Pir Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe Muğla adresindeki Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda, İhale Komitesi (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. hususuna nazaran “Açık Teklif Usulü” ile satılmak üzere ihale edilecektir. S. N.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN (m²)

PAY

İMAR DURUM BİLGİSİ

VARSAYIM EDİLEN SATIŞ BEDELİ (?)

SÜREKSİZ TEMİNAT BEDELİ(?)

1

Milas

Kemikler

115

7

Arsa

1. 500, 66

Tam

Ticaret Alanı

1. 010. 000, 00

30. 300, 00

İhale dokümanı (Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Pir Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe Muğla adresinde bedelsiz görülebilir, ?1. 000, 00 karşılığında tıpkı adresten temin edilebilir. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Dokümanlar: A) GERÇEK ŞAHISLARDAN:

a. Kimlik Sureti ve T. C Kimlik Numarası,

b. Yerleşim Yeri (İkametgah) Evrakı ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www. turkiye. gov. tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c. Temsil durumunda vekil ismine düzenlenmiş ihaleye katılmaya ait noter onaylı vekaletname,

B) HUKUKSAL ŞAHISLARDAN:

a. Özel hukuk hukuksal bireylerinin, yönetim merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden yahut siciline kayıtlı bulunduğu ticaret yahut sanayi odasından veya gibisi mesleksel kuruluştan, dernekler müdürlüğünden yahut ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt evrakı ile hükmî kişilik ismine ihaleye katılacak yahut teklifte bulunacak şahısların hukuksal kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü,

b. Temsil durumunda vekil ismine düzenlenmiş ihaleye katılmaya ait noter onaylı vekaletname,

c. Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK DOKÜMANLAR:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. hususuna uygun olarak hazırlanacak Süreksiz Teminat Evrakı,

b. Türkiye‘de tebligat için adres beyanı,

c. İstekliler tarafından onaylı Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi,

ç. Yönetim ve istekliler tarafından onaylı yer görme dokümanı,

d. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş rastgele bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış doküman,

e. Taşınmaz Satış İdari Şartnamesinin satın alındığına ait doküman.

Ç) İŞ PAYDAŞLIĞI OLMASI HALİNDE:

a. Noter tasdikli iş paydaşlığı beyannamesi,

b. İş iştirakinde her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) kısımlarında istenen evrakları başka farklı sunmaları zaruridir.

D) YABANCI İŞTİRAKÇİLERDEN:

Yabancı iştirakçilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü dokümanın ilgili ülke mevzuatına nazaran düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca yahut Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş yahut apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıyeten yurt dışından temin edilen evrakların yeminli tercümanlar tarafından çeviri edilmiş olması ve evrakların ibrazı gerekir.

İhaleye katılacakların, istenilen evrakları 14. 09. 2021 Salı günü saat 17: 00′ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmez. Lakin; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. unsuruna uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komitesi Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komite Başkanlığına ulaşmayan teklifler sürece konulmaz. Teklif sahibi kurulda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. hususunda belirtilen bireyler direkt yahut dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu konunun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan yahut noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış usulüne ve sonucuna itiraz edemezler. İhale komitesi münasebetini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta hürdür. Kurulun ihaleyi yapmama kararı mutlaktır. Taşınmazların satış bedeli tapu bölüm ve tescil sürecinden evvel peşin olarak ödenir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışı konusunda Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi kararları uygulanır.

Kaynak: Habermetre

Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.