Hukukçulara hodri meydan!

 Hukukçulara hodri meydan!

 

 

Hukukçulara hodri meydan!

 

C. Başkanının sorumluluk-sorumsuzluk halinin hukuki durumu aslında çok açık ve nettir. Akademik ünvanlı ünvansız, eski-yeni yargıç, savcı, avukat hukukçu herkesle her yerde sonuna dek ahlaki üslup ve hukuki zeminde tartışmaya hodri meydan! C. Başkanı Başbakan Bakanlar ve milletvekilleri hakkında sorumsuzluk, dokunulmazlık ve soruşturma usulüne ilişkin anayasal hükümler sadece şunlardır.

C. Başkanının Sorumluluk ve sorumsuzluk hali

Anayasa Madde 105; Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

Milletvekillerinin dokunulmazlık durumu

Anayasa Madde 83.– Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Başbakan ve bakanların soruşturulması usulü, Meclis soruşturması.

Anayasa Madde 100; Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

 

Bunlara göre hukuki gerçeklik de şunlardır

1-Cumhurbaşkanının anayasada dokunulmazlığı yoktur!

2-C.Başkanının sorumsuzluk hali görevi ile ilgili iş ve işlemlere münhasırdır. Yani görevi dışında kalan ve kişisel suç sayılan eylemlerinden dolayı bal gibi de sorumludur!

3-Vatana ihanet diye bir suç bizim yasalarımızda yoktur! Dolayısıyla madde 105/sondaki ’’Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır’’ hükmü anlamsız ve hukuken karşılıksızdır!

Anayasa ve Türk Ceza Kanunu başta suç ve ceza normu içeren sair yasalarımızda ve özellikle de suç soruşturma ve kovuşturmasını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununda hiç ama hiç kimsenin suç işleme imtiyazı olmadığına göre;

Suç sayılan eylemlerinden ötürü soruşturulması mutlak ve muhakkak olan C.Başkanının anayasaya göre yürütme organında yer alan bir kamu görevlisi olması nedeniyle;

Ceza hukukunda suç yaratan normlarda var olan kıyas yasağının ceza muhakemesinde olmaması ve bu durumdaki birinin Başbakanın tabi olduğu soruşturma usulüyle soruşturulup Yüce Divan’da yargılanması pekala mümkün hatta doğru yöntem de budur.

Bu nedenle;

1-C.Başkanının Mart 2003’den önce işlediği iddiasıyla soruşturma kovuşturma konusu olmuş suçlar ile;

2-C.Başkanı seçildikten sonra işlediği iddia olunan suçlardan dolayı;

Anayasanın 100. Maddesine göre soruşturulmasının önünde hiçbir hukuki engel olmadığı gibi yapılmaması halinde anayasaya aykırılık oluşturacaktır….

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın